دوره دکتری

نام و نام خانوادگی

رشته

نیمسال ورود

فریده باوریان

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

محمد ظفری

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

عبدالواحد عبادی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

بهزاد قاسمی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

غلامرضا قربانی کهریزسنگی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

سجاد علیمحمدی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

سید محمد کاظم حجازی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 92-91

سمیه قریب بلوک

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال دوم 92-91

افراسیاب جمالی

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 93-92

داود نوری

تاریخ انقلاب اسلامی

نیمسال اول 93-92

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند